Politika organizace
Ukázky staveb
Kontakty
Politika organizace

Společnost AKZ Stavby spol. s r.o. je ryze českou firmou, která byla založena v r. 2001. Činnost společnosti je především zaměřena na provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Záměrem a posláním společnosti je trvalé zlepšování dodávek stavebních činností tak, aby potřeby zákazníků byly plně uspokojeny. Vedení stanovilo v návaznosti na svůj záměr politiku organizace pro všechny oblasti aktivit společnosti. Tato politika vychází z celkového koncepčního výhledu společnosti, reálného zhodnocení vlivu vnějšího prostředí tj. trhu, možností rozvoje společnosti a interních podmínek a je prezentována prostřednictvím těchto záměrů:

 • Budovat trvale prosperující firmu uspokojující svými produkty zákazníky, vlastníky, management i zaměstnance
 • Dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti našich zákazníků z hlediska kvality a termínů realizovaných stavebních činností a služeb
 • Podporovat trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti systému managementu a plnění požadavků zákazníků včetně požadavků platných zákonů a jiných požadavků vztahujících se na firmu a poskytovat nezbytné zdroje k tomu potřebné
 • Orientovat se na soustavný průzkum domácího trhu
 • Pomocí vysoké technické úrovně a kvality stavebních činností udržet postavení na domácím trhu
 • Rozvíjet vztahy vedení společnosti a zaměstnanců a neustále podporovat odborný růst pracovníků a zlepšovat informovanost zaměstnanců, zákazníků i veřejnosti v otázkách týkajících se jakosti i životního prostředí
 • Ve vztahu k životnímu prostředí se organizace zavazuje k:

  • neustálému zlepšování a prevenci znečisťování a poškozování životního prostředí
  • dodržování relevantních právních a jiných požadavků, kterým organizace podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
  • udržování povědomí povinnosti všech zaměstnanců zabraňovat a předcházet poškozování a znečisťování životního prostředí
  • minimalizaci odpadů a snižování potřeby medií
  • podněcování dodavatelů a obchodních partnerů k ochraně životního prostředí
  • odstraňování starých ekologických zátěží
  • zavádění nových výrobních postupů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí, efektivnějších při využívání materiálů, energií apod.

Politika organizace je vyhlášena vedením společnosti s cílem její realizace za plné podpory všech zaměstnanců společnosti.

V Ořechově dne 2.1.2008
Richard Zvolský
jednatel společnosti
Copyright © 2008 AKZ Stavby, spol. s.r.o. všechna práva vyhrazena
design & programing © 2008 Keloc PC